Projekty

Data projektu
Nazwa robót budowlanych
2009-2010
Stacja kompresorowa w Jauniūnai

O PROJEKCIE

W 2010 roku zrealizowano szczególnie ważny dla Litwy projekt, w ramach którego zbudowano drugą stację kompresorową na Litwie. Po zamknięciu EA w Ignalinie i przy niewystarczającej wydolności stacji kompresorowej w Poniewieżu, urządzenie stacji w Jauniūnai  stanowiło część Narodowej Strategii Energetycznej Litwy. Projekt ten zakończył proces wydłużenia gazociągu przesyłowego z Kowna do granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

KORZYŚĆ

Zwiększono ogólną przepustowość systemu przesyłu gazu w kraju i zapewniono płynność tranzytu gazu ziemnego do Obwodu Kaliningradzkiego. Stacja kompresorowa pozwala regulować ciśnienie gazu w gazociągach przesyłowych, zwiększa wydajność (przepustowość) systemu przesyłowego i daje możliwość transportowania większych ilości gazu ziemnego. Stacja spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności i ekologii. Zespoły sprężarek gazu są zaopatrzone w najnowsze środki zmniejszające hałas i emisję zanieczyszczeń.

REALIZACJA

Na miejsce wybrano obszar na terytorium gminy Jauniūnai, który jako jedyny był odpowiedni ze względu na krzyżujące się tu strategicznie ważne gazociągi. Dzięki temu proces przesyłu gazu powinien być szybszy i skuteczniejszy. Zastosowano też zupełnie nową dla litewskiego systemu gazowego technologię –  zamontowano turbiny gazowe i  sprężarki odśrodkowe. Na poszczególnych etapach prace na terytorium stacji kompresorowej wykonywało równocześnie do 250 osób.  

INWESTYCJE

 AB Lietuvos dujos zainwestowała w projekt blisko 60 mln euro. Jest to jeden z najdroższych obiektów infrastruktury gospodarki gazowej w kraju.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Šiaulių dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių įranga.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu AB Lietuvos dujos.

_________________________________________________________________________

Źródło finansowania AB Lietuvos dujos.

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Najniższe ciśnienie wchodzącego gazu: 28 barów, najwyższe ciśnienie wychodzącego gazu: 55 barów. W stacji ustawiono trzy kompresory o mocy 11,5 MW. Prędkość przesyłu gazu – 1,3mln m3/h. Moc stacji - 34,5MW.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.dujos.lt

_________________________________________________________________________

ABOUT THE PROJECT

In 2010, the second gas compressor station in Lithuanian was built. This project was of national importance. Since the Ignalina nuclear power plant was closed and the capacity of the Panevėžys gas compressor station was insufficient, the Janiūnai station was a part of the Lithuanian national energy sector development strategy. Also, this project completed the extension of the pipeline between Kaunas and the border of Kaliningrad.

BENEFITS

The project helped increase the total carrying capacity of the country’s gas transportation system and allowed to effectively transport natural gas to Kaliningrad. The compressor station helps control gas pressure in the pipelines, increases the capacity of the gas transportation system, and allows to transport natural gas at greater capacities. The station meets all the safety, reliability and ecological requirements of the European Union. The gas compressor’s units have cutting-edge noise and pollutants reduction equipment.

IMPLEMENTATION

The station is located in Janiūnai municipality, a site which was the only one fit for such a purpose due to the intersection of strategically significant pipelines. For this reason, the gas transportation process should become faster and more effective. Also, a completely new technology was added to the Lithuanian gas system — gas turbines and centrifugal compressors. In different stages, up to 250 people worked at the compressor station site.

INVESTMENT

AB Lietuvos Dujos invested almost 60 million Euros into this project. This unit is one of the most expensive objects of the country’s gas sector infrastructure.

_________________________________________________________________________

Construction contractors AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Šiaulių dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių įranga

_________________________________________________________________________

Project contractor AB Lietuvos dujos

_________________________________________________________________________

Source of financing AB Lietuvos dujos

_________________________________________________________________________

Technical data Maximum gas inlet pressure: 28 bar, maximum gas outlet pressure: 55 bar. The station is equipped with three compressors of 11.5 MW power. Gas transmission speed: 1.3 million m3/h. Station capacity: 34.5 MW.

_________________________________________________________________________

More info www.dujos.lt

_________________________________________________________________________

O PROJEKCIE

W 2010 roku zrealizowano szczególnie ważny dla Litwy projekt, w ramach którego zbudowano drugą stację kompresorową na Litwie. Po zamknięciu EA w Ignalinie i przy niewystarczającej wydolności stacji kompresorowej w Poniewieżu, urządzenie stacji w Jauniūnai  stanowiło część Narodowej Strategii Energetycznej Litwy. Projekt ten zakończył proces wydłużenia gazociągu przesyłowego z Kowna do granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

KORZYŚĆ

Zwiększono ogólną przepustowość systemu przesyłu gazu w kraju i zapewniono płynność tranzytu gazu ziemnego do Obwodu Kaliningradzkiego. Stacja kompresorowa pozwala regulować ciśnienie gazu w gazociągach przesyłowych, zwiększa wydajność (przepustowość) systemu przesyłowego i daje możliwość transportowania większych ilości gazu ziemnego. Stacja spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności i ekologii. Zespoły sprężarek gazu są zaopatrzone w najnowsze środki zmniejszające hałas i emisję zanieczyszczeń.

REALIZACJA

Na miejsce wybrano obszar na terytorium gminy Jauniūnai, który jako jedyny był odpowiedni ze względu na krzyżujące się tu strategicznie ważne gazociągi. Dzięki temu proces przesyłu gazu powinien być szybszy i skuteczniejszy. Zastosowano też zupełnie nową dla litewskiego systemu gazowego technologię –  zamontowano turbiny gazowe i  sprężarki odśrodkowe. Na poszczególnych etapach prace na terytorium stacji kompresorowej wykonywało równocześnie do 250 osób.  

INWESTYCJE

 AB Lietuvos dujos zainwestowała w projekt blisko 60 mln euro. Jest to jeden z najdroższych obiektów infrastruktury gospodarki gazowej w kraju.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Šiaulių dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių įranga.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu AB Lietuvos dujos.

_________________________________________________________________________

Źródło finansowania AB Lietuvos dujos.

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Najniższe ciśnienie wchodzącego gazu: 28 barów, najwyższe ciśnienie wychodzącego gazu: 55 barów. W stacji ustawiono trzy kompresory o mocy 11,5 MW. Prędkość przesyłu gazu – 1,3mln m3/h. Moc stacji - 34,5MW.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.dujos.lt

_________________________________________________________________________

 
 
2014-2015
Gazociąg przesyłowy Kłajpeda–Kuršėnai

O PROJEKCIE

Budowa drugiej linii gazociągu przesyłowego Kłajpeda–Kuršėnai – projekt wagi państwowej, który powinien zostać zrealizowany do końca 2015 r. Gazociąg pomoże osiągnąć wymaganą wydajność terminalu SGZ w Kłajpedzie, pozwalającą przesyłać gaz ziemny do użytkowników zarówno na Litwie, jak i w innych krajach bałtyckich. Zostaną stworzone warunki sprzyjające konkurencyjnemu rozwojowi litewskiego rynku gazu.

Linia gazociągu przesyłowego Kłajpeda-Kuršėnai o długości 110 km biegnie przez samorządy: szawelski, telszewski, płungiański, retowski i kłajpedzki.

(Trasa gazociągu)

KORZYŚĆ

Gazociąg Kłajpeda–Kuršėnai pełni ważną rolę w realizacji energetycznych celów Litwy i Unii Europejskich. Uczestnicy rynku krajów bałtyckich będą mogli swobodnie dywersyfikować źródła dostaw gazu, zwiększając w ten sposób możliwości importu gazu ziemnego i konkurencyjność rynku. Poprawa stanu technicznego gazociągu spowoduje wzrost niezawodności przesyłu gazu do użytkowników, efektywności terminalu SGZ, obniży koszty działalności. W ten sposób zostaną stworzone możliwości zintegrowania w przyszłości tego systemu przesyłu i podziemnego magazynu gazu ziemnego. Na podstawie aktualnych odczytów wartości przewiduje się, że ogólna użyteczność ekonomiczna projektu w ciągu 20 lat osiągnie około 1,5 mln euro.

REALIZACJA

Z grupą producentów tureckich NokselCelik Boru Sanayi A. S. podpisano umowę o produkcji rur i dostawie ich na Litwę. W celu zapewnienia wczesnego rozpoczęcia robót budowlanych, rury dostarczano w pięciu etapach w określonych terminach. Wiele uwagi poświęca się zapewnieniu odpowiedniej jakości robót i przestrzeganiu przewidzianych terminów.

INWESTYCJE

W budowę gazociągu przesyłowego Kłajpeda–Kuršėnai planuje się zainwestować blisko 3,7 mln euro netto. Wartość zawartej z dostawcami z Turcji umowy kupna i przewozu przez port w Kłajpedzie stalowych rur, niezbędnych do budowy gazociągu, wynosi 16,5 mln euro netto. Łączna przewidywana wartość projektu to 64 mln euro netto.

24 kwietnia 2015 r. AB AmberGrid i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Unii Europejskiej (UE) podpisały umowę o wsparciu finansowym UE na budowę gazociągu przesyłowego Kłajpeda – Kuršėnai. Zgodnie z umową na projekt przeznaczy się wsparcie UE z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) w wysokości 27,6 mln euro.

Projekt zwiększenia wydajności gazociągu Kłajpeda – Kuršėnai objęty jest:

• Dziesięcioletnim planem rozwoju Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) na lata 2013-2022

• Dziesięcioletnim planem rozwoju Sieci Operatorów Systemu Przesyłowego Gazu Ziemnego (2013-2022).

• Zatwierdzonym postanowieniem Rządu Republiki Litewskiej planem realizacji priorytetowych projektów w zakresie Narodowej infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

• Regionalnym planem inwestycji operatorów systemów przesyłowych gazu regionu bałtyckiego (BEMIP) na lata 2014–2023.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių dujotiekio statyba.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu AB Amber Grid.

_________________________________________________________________________

Źródła finansowania Wsparcie finansowe UE z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF).

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Długość – 110 km, średnica 800 mm. Maksymalne ciśnienie robocze – 5,4 MPa. Części składowe produkowane są ze stali zwykłej lub stali konstrukcyjnej węglowej.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.ambergrid.lt

ABOUT THE PROJECT

The construction of the second stage of the Klaipėda-Kuršėnai pipeline is a project of great importance to the national economy and must be completed by the end of 2015. The pipeline will help achieve the necessary capacity of the Klaipėda LNG terminal, so that natural gas could be transported to Lithuanian consumers and other Baltic states. It will also ensure the growing competitiveness of the Lithuanian gas market.

The 110 km long Klaipėda-Kuršėnai pipeline crosses the municipalities of Šiauliai, Telšiai, Plungė, Rietavas and Klaipėda.

(The route of the pipeline).

BENEFITS

The Klaipėda-Kuršėnai pipeline will help achieve the energy sector’s goals of Lithuania and the European Union. The participants of the Baltic States’ market will be able to freely diversify gas sources, which will add new import possibilities and increase the competitiveness of the market. The improved technical condition of the pipeline will help transport gas to consumers in a more reliable fashion, increase the effectiveness of the LNG terminal, and reduce business costs. Also, it will open up future possibilities to incorporate underground natural gas storage into this transport system. The cThe current value predicts that the economic benefit of the project will amount to 1.5 million Euros in the course of 20 years.

IMPLEMENTATION

A contract regarding the manufacture and supply of pipes to Lithuania was signed with the Turkish manufacturers’ group Noksel Celik Boru Sanayi A. S. In order to start early construction, pipes have been supplied in five stages during set time frames. The quality of work and adherence to deadlines are the top priorities.

INVESTMENT

The expected amount of investment into the Klaipėda-Kuršėnai pipeline construction is 3.7 million Euros excluding VAT. The value of the contract with the Turkish suppliers of steel pipes that will be purchased and shipped via the Klaipėda port amounts to 16.5 million Euros (VAT excluded). The total estimated value of the project is 64 million Euros excluding VAT.

On April 24, 2015, AB Amber Grid and the European Union Innovation and Networks Executive Agency (INEA) signed an agreement regarding EU financial support of the Klaipėda-Kuršėnai pipeline construction. According to this agreement, the project will receive a 27.6 million Euro support via the Connecting Europe Facility (CEF).

The project to increase the capacity of the Klaipėda-Kuršėnai pipeline is included into these plans:

• The European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) Ten Year Network Development Plan for 2013-2022

• The Natural Gas Transmission System Operator’s Ten Year Network Development Plan for 2013-2022

• The National Electricity and Gas Transmission Infrastructure Projects Priority Plan as approved by the Resolution of the Government of the Republic of Lithuania

• The Baltic (BEMIP) Regional Transmission System Operators’ Gas Regional Investment Plan for 2014-2023

_________________________________________________________________________

Construction contractors AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių dujotiekio statyba.

_________________________________________________________________________

Project contractor AB Amber Grid.

_________________________________________________________________________

Sources of financing EU financial support via the Connecting Europe Facility (CEF).

_________________________________________________________________________

Technical data Length: 110 km, diameter: 800 mm. Maximum working pressure: 5.4 MPa. Components are manufactured from regular or structural carbon steel.

_________________________________________________________________________

More info www.ambergrid.lt

_________________________________________________________________________

O PROJEKCIE

Budowa drugiej linii gazociągu przesyłowego Kłajpeda–Kuršėnai – projekt wagi państwowej, który powinien zostać zrealizowany do końca 2015 r. Gazociąg pomoże osiągnąć wymaganą wydajność terminalu SGZ w Kłajpedzie, pozwalającą przesyłać gaz ziemny do użytkowników zarówno na Litwie, jak i w innych krajach bałtyckich. Zostaną stworzone warunki sprzyjające konkurencyjnemu rozwojowi litewskiego rynku gazu.

Linia gazociągu przesyłowego Kłajpeda-Kuršėnai o długości 110 km biegnie przez samorządy: szawelski, telszewski, płungiański, retowski i kłajpedzki.

(Trasa gazociągu)

KORZYŚĆ

Gazociąg Kłajpeda–Kuršėnai pełni ważną rolę w realizacji energetycznych celów Litwy i Unii Europejskich. Uczestnicy rynku krajów bałtyckich będą mogli swobodnie dywersyfikować źródła dostaw gazu, zwiększając w ten sposób możliwości importu gazu ziemnego i konkurencyjność rynku. Poprawa stanu technicznego gazociągu spowoduje wzrost niezawodności przesyłu gazu do użytkowników, efektywności terminalu SGZ, obniży koszty działalności. W ten sposób zostaną stworzone możliwości zintegrowania w przyszłości tego systemu przesyłu i podziemnego magazynu gazu ziemnego. Na podstawie aktualnych odczytów wartości przewiduje się, że ogólna użyteczność ekonomiczna projektu w ciągu 20 lat osiągnie około 1,5 mln euro.

REALIZACJA

Z grupą producentów tureckich NokselCelik Boru Sanayi A. S. podpisano umowę o produkcji rur i dostawie ich na Litwę. W celu zapewnienia wczesnego rozpoczęcia robót budowlanych, rury dostarczano w pięciu etapach w określonych terminach. Wiele uwagi poświęca się zapewnieniu odpowiedniej jakości robót i przestrzeganiu przewidzianych terminów.

INWESTYCJE

W budowę gazociągu przesyłowego Kłajpeda–Kuršėnai planuje się zainwestować blisko 3,7 mln euro netto. Wartość zawartej z dostawcami z Turcji umowy kupna i przewozu przez port w Kłajpedzie stalowych rur, niezbędnych do budowy gazociągu, wynosi 16,5 mln euro netto. Łączna przewidywana wartość projektu to 64 mln euro netto.

24 kwietnia 2015 r. AB AmberGrid i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Unii Europejskiej (UE) podpisały umowę o wsparciu finansowym UE na budowę gazociągu przesyłowego Kłajpeda – Kuršėnai. Zgodnie z umową na projekt przeznaczy się wsparcie UE z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) w wysokości 27,6 mln euro.

Projekt zwiększenia wydajności gazociągu Kłajpeda – Kuršėnai objęty jest:

• Dziesięcioletnim planem rozwoju Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSO-G) na lata 2013-2022

• Dziesięcioletnim planem rozwoju Sieci Operatorów Systemu Przesyłowego Gazu Ziemnego (2013-2022).

• Zatwierdzonym postanowieniem Rządu Republiki Litewskiej planem realizacji priorytetowych projektów w zakresie Narodowej infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

• Regionalnym planem inwestycji operatorów systemów przesyłowych gazu regionu bałtyckiego (BEMIP) na lata 2014–2023.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych AB Kauno dujotiekio statyba, UAB Alvora, UAB Šiaulių dujotiekio statyba.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu AB Amber Grid.

_________________________________________________________________________

Źródła finansowania Wsparcie finansowe UE z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF).

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Długość – 110 km, średnica 800 mm. Maksymalne ciśnienie robocze – 5,4 MPa. Części składowe produkowane są ze stali zwykłej lub stali konstrukcyjnej węglowej.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.ambergrid.lt

 
 
2013-2014
Podmorska linia przesyłowa do Szwecji „NordBalt”

O PROJEKCIE

Podmorska linia przesyłowa do Szwecji „NordBalt” – ważny dla Litwy pod względem ekonomicznym projekt strategiczny w zakresie energetyki elektrycznej. Wykonywane w dwóch etapach roboty – to integralna część międzynarodowego projektu. W pierwszym etapie zmontowano rury ochronne kabla elektroenergetycznego, w drugim zaś prowadzone są naziemne roboty w zakresie układania kabla. Linia ta jest konieczna do stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej krajów bałtyckich i skandynawskich.

KORZYŚĆ

Po ułożeniu podmorskiego kabla elektroenergetycznego zwiększy się handel między rynkami energii elektrycznej krajów bałtyckich i północnych oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wzrośnie także konkurencyjność kraju. To alternatywny kanał importu i eksportu energii elektrycznej, który pomoże uniknąć zależności energetycznej od Rosji. Przewiduje się, że kabel elektroenergetyczny o mocy 700 MW będzie w stanie pokryć ponad 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną na Litwie. Linia przesyłowa o długości 453 km będzie trzecią pod względem długości podmorską linią przesyłową na świecie i pierwszym mostem elektroenergetycznym łączącym się z Europą Północną.

REALIZACJA

Przed rozpoczęciem realizacji robót w zakresie budowy linii przesyłowej przeprowadzono prace przygotowawcze, dokonano analizy całej geologii i specyfiki Mierzei Kurońskiej. Także sprowadzono i ułożono na dnie Zatoki Kurońskiej kabel, zaprojektowany specjalnie na zamówienie Litwy i Szwecji. Linia przesyłowa jest zabezpieczona przed słoną wodą morską i innym zewnętrznym oddziaływaniem, obciążenie kontrolowane jest przy pomocy kabla optycznego. Wytwarzające się podczas wiercenia błoto i inne materiały w celu utylizacji wywożono do specjalnego miejsca położonego za Kłajpedą.

W 2013 roku ukończono pierwszy etap prac. W jego toku, od Smiltynė do Kłajpedy, na głębokości 15 metrów, ułożono dwie rury ochronne kabla.

W 2014 roku rozpoczęto drugi etap robót. Prowadzona rekonstrukcja stacji transformatorowej w Kłajpedzie stanowi nieodłączną część prac prowadzonych w ramach międzysystemowej elektrycznej linii przesyłowej „NordBalt”. Montowane tam urządzenia to jedne z najważniejszych elementów przetwornicy prądu stałego. Ich moc (256 MVA) jest największa spośród transformatorów na Litwie. Urządzenia te pomogą połączyć różne pod względem parametrów systemy elektryczne Szwecji i Litwy. Znajdująca się na dnie Zatoki Kurońskiej część kabla zostanie połączona z podstacją podziemnym kablem wysokiego napięcia o długości 13 km.

W chwili obecnej wykonano już 80 proc. wszystkich robót w ramach projektu, których zakończenie jest planowane na koniec 2015 roku. Łączna długość linii przesyłowej – 453 km.

INWESTYCJE

Wstępny koszt projektu to 552 mln euro. Jedną trzecią kosztów projektu pokryje Litwa i Szwecja, pozostałą część – Unia Europejska w ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych LMR Drilling (Niemcy), ABB (Szwecja), AB Kauno dujotiekio statyba (Litwa).

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu Litgrid, SwenskaKraftnät (Szwecja).

_________________________________________________________________________

Źródła finansowania Litwa, Szwecja, UE.

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Długość podwodnego kabla – 400 km, na lądzie – 13 km po stronie Litwy i 40 km w Szwecji. Moc – 700 MW.  Dostarcza się prąd stały o napięciu 300 kV.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.litgrid.eu.

ABOUT THE PROJECT

NordBalt, the underwater power bridge to Sweden, is a power industry project that is economically paramount to Lithuania. The international projects consists of two stages. During the first stage, the pipes protecting the cable were installed; the objective of the second stage is laying the land cables. This power bridge is necessary to establish a common power market of the Baltic and the Scandinavian states.

BENEFITS         

The underwater power cable will help expand trade between the Baltic States’ and Sweden’s power markets, ensuring greater safety of power supply, and increasing the country’s competitiveness. This is an alternative import and export electricity channel that counters dependence on Russian energy supplies. It has been estimated that the power cable of 700 MW capacity will be able to cover 50 percent of Lithuania’s electricity demand. The 453 km long cable will be the third longest underwater link in the world and the first power bridge with Northern Europe.

IMPLEMENTATION

To prepare for the installation of the cable, the geology and specifics of the Curonian Spit were comprehensively analysed. Also, a specially-made cable (according to Lithuania and Sweden’s request) was brought and laid on the bottom of the Curonian Lagoon. The cable is protected against saline sea water and other environmental factors. The load is controlled by an optical cable. Drilling debris and other materials were utilized in a special site outside of Klaipėda.

The first stage was completed in 2013. During this stage, the two pipes that protect the cable were laid between Smiltynė and Klaipėda at 15 metres depth.

The second stage began in 2014. The reconstruction of the Klaipėda transformers’ substation is also a crucial part of the cross-system power cable NordBalt project. The equipment that is being installed in the substation is part of the crucial elements of the direct current converter. Their power (256 MVA) is one of the highest among all the transformers that operate in Lithuania. This equipment will help connect Sweden’s and Lithuania’s power systems that have different parameters. The part of the cable that lies on the bottom of the Curonian Lagoon will be connected to the substation by a 13 km long high voltage cable.

Currently, 80 percent of the project has been completed. It is planned to be finished by the end of 2015. The total length of the cable is 453 km.

INVESTMENT

The preliminary value of the project is 552 million Euros. A third of the project’s costs will be covered by Sweden and Lithuania, while the rest will be paid by the European Union according to the European Energy Programme for Recovery.

_________________________________________________________________________

Construction contractors LMR Drilling (Germany), ABB (Sweden), AB Kauno dujotiekio statyba (Lithuania).

_________________________________________________________________________

Project contractors Litgrid, SwenskaKraftnät (Sweden).

_________________________________________________________________________

Sources of financing Lithuania, Sweden, EU.

_________________________________________________________________________

Technical data The length of the underwater cable: 400 km; land cable: 13 km in Lithuania and 40 km in Sweden Capacity: 700 MW.  Direct current of 300 kV voltage is supplied.

_________________________________________________________________________

More info www.litgrid.eu.

_________________________________________________________________________

O PROJEKCIE

Podmorska linia przesyłowa do Szwecji „NordBalt” – ważny dla Litwy pod względem ekonomicznym projekt strategiczny w zakresie energetyki elektrycznej. Wykonywane w dwóch etapach roboty – to integralna część międzynarodowego projektu. W pierwszym etapie zmontowano rury ochronne kabla elektroenergetycznego, w drugim zaś prowadzone są naziemne roboty w zakresie układania kabla. Linia ta jest konieczna do stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej krajów bałtyckich i skandynawskich.

KORZYŚĆ

Po ułożeniu podmorskiego kabla elektroenergetycznego zwiększy się handel między rynkami energii elektrycznej krajów bałtyckich i północnych oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wzrośnie także konkurencyjność kraju. To alternatywny kanał importu i eksportu energii elektrycznej, który pomoże uniknąć zależności energetycznej od Rosji. Przewiduje się, że kabel elektroenergetyczny o mocy 700 MW będzie w stanie pokryć ponad 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną na Litwie. Linia przesyłowa o długości 453 km będzie trzecią pod względem długości podmorską linią przesyłową na świecie i pierwszym mostem elektroenergetycznym łączącym się z Europą Północną.

REALIZACJA

Przed rozpoczęciem realizacji robót w zakresie budowy linii przesyłowej przeprowadzono prace przygotowawcze, dokonano analizy całej geologii i specyfiki Mierzei Kurońskiej. Także sprowadzono i ułożono na dnie Zatoki Kurońskiej kabel, zaprojektowany specjalnie na zamówienie Litwy i Szwecji. Linia przesyłowa jest zabezpieczona przed słoną wodą morską i innym zewnętrznym oddziaływaniem, obciążenie kontrolowane jest przy pomocy kabla optycznego. Wytwarzające się podczas wiercenia błoto i inne materiały w celu utylizacji wywożono do specjalnego miejsca położonego za Kłajpedą.

W 2013 roku ukończono pierwszy etap prac. W jego toku, od Smiltynė do Kłajpedy, na głębokości 15 metrów, ułożono dwie rury ochronne kabla.

W 2014 roku rozpoczęto drugi etap robót. Prowadzona rekonstrukcja stacji transformatorowej w Kłajpedzie stanowi nieodłączną część prac prowadzonych w ramach międzysystemowej elektrycznej linii przesyłowej „NordBalt”. Montowane tam urządzenia to jedne z najważniejszych elementów przetwornicy prądu stałego. Ich moc (256 MVA) jest największa spośród transformatorów na Litwie. Urządzenia te pomogą połączyć różne pod względem parametrów systemy elektryczne Szwecji i Litwy. Znajdująca się na dnie Zatoki Kurońskiej część kabla zostanie połączona z podstacją podziemnym kablem wysokiego napięcia o długości 13 km.

W chwili obecnej wykonano już 80 proc. wszystkich robót w ramach projektu, których zakończenie jest planowane na koniec 2015 roku. Łączna długość linii przesyłowej – 453 km.

INWESTYCJE

Wstępny koszt projektu to 552 mln euro. Jedną trzecią kosztów projektu pokryje Litwa i Szwecja, pozostałą część – Unia Europejska w ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.

_________________________________________________________________________

Wykonawcy robót budowlanych LMR Drilling (Niemcy), ABB (Szwecja), AB Kauno dujotiekio statyba (Litwa).

_________________________________________________________________________

Wykonawcy projektu Litgrid, SwenskaKraftnät (Szwecja).

_________________________________________________________________________

Źródła finansowania Litwa, Szwecja, UE.

_________________________________________________________________________

Wskaźniki techniczne Długość podwodnego kabla – 400 km, na lądzie – 13 km po stronie Litwy i 40 km w Szwecji. Moc – 700 MW.  Dostarcza się prąd stały o napięciu 300 kV.

_________________________________________________________________________

Więcej informacji www.litgrid.eu.

 
 

A luxorious seaside apartment complex in the resort town of Palanga, 2583,0 m2 in total.

http://www.smilciutrio.lt

A luxorious seaside apartment complex in the resort town of Palanga, 2583,0 m2 in total.

http://www.smilciutrio.lt

An apartment complex in the resort town of Palanga. A total of 4406,0 m2 of spaces constructed and adapted for seaside living.

An apartment complex in the resort town of Palanga. A total of 4406,0 m2 of spaces constructed and adapted for seaside living.

A total of 43 388,0 m2 of residential, socializing and fitness spaces constructed.

A total of 43 388,0 m2 of residential, socializing and fitness spaces constructed.

2014

Land cable laying operations, a total of 13 km within the territory of Lithuania.
Client: ABB AB HVC, Sweden.

Land cable laying operations, a total of 13 km within the territory of Lithuania.
Client: ABB AB HVC, Sweden.

 
 
2013

Welding of DN300 protective cable casing pipes (two 800 m strings for the outfall and two 1700 m strings for the lagoon crossing) which were later installed under the Curonian lagoon via HDD.

Client: LMR Drilling G...

Welding of DN300 protective cable casing pipes (two 800 m strings for the outfall and two 1700 m strings for the lagoon crossing) which were later installed under the Curonian lagoon via HDD.

Client: LMR Drilling GmbH, Germany.

 
 

In total, KDS has already constructed and reconstructed:

   • 60 km of potable water networks

   • 80 km

In total, KDS has already constructed and reconstructed:

   • 60 km of potable water networks

   • 80 km of wastewater networks

   • 25 wastewater pumping stations and treatment plants

 
 
2011-2012

Dismantling of the old oil pumping station, boiler-house reconstruction, replacement of one of the three 3000 m3 diesel reservoirs with two 1000 m3 reservoirs.

...

Dismantling of the old oil pumping station, boiler-house reconstruction, replacement of one of the three 3000 m3 diesel reservoirs with two 1000 m3 reservoirs.

 
 
2012

The reconstruction project was awarded by the Lithuanian Confederation of Industrialists as the “Product of the Year 2012”.

The total of the underground fuel reservoirs was increased to six, 83 m3<...

The reconstruction project was awarded by the Lithuanian Confederation of Industrialists as the “Product of the Year 2012”.

The total of the underground fuel reservoirs was increased to six, 83 m3 each, double walls, automatic tightness control system, fuel measurement and accounting systems. Construction of new power supply, automation, oil product, and wastewater networks. Preventive measures for protection of the territory against pollution in case of oil spillage.

 
 
2012-2013

Modernization of existing reservoirs and construction of four new 80 m3 underground diesel fuel reservoirs.

...

Modernization of existing reservoirs and construction of four new 80 m3 underground diesel fuel reservoirs.

2008

Inlet pressure: 20-55 bar, outlet pressure: 3 bar, maximum capacity: 3000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

Inlet pressure: 20-55 bar, outlet pressure: 3 bar, maximum capacity: 3000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

2009

Gas metering station expansionto 470 000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

Gas metering station expansionto 470 000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

2009-2010

The project was significant to the entire Republic of Lithuania as the gas compressor station increased the gas pipeline capacity in the territory of Lithuania and enabled the full supply to the national network as well as...

The project was significant to the entire Republic of Lithuania as the gas compressor station increased the gas pipeline capacity in the territory of Lithuania and enabled the full supply to the national network as well as transit to Kaliningrad.

The main functions of the station include gas cleaning, gas compression and gas cooling. The station is equipped with three compressors, 11,5MW each. Minimum inlet pressure: 28 bar, maximum outlet pressure: 55 bar. Gas transfer rate: 1,3 million m3/h. The station also required the construction of a 4,9 km long drinking and waste water network.

Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

 
 
2011-2012

Inlet pressure: 20–55 bar, outlet pressure: 10 bar, maximum capacity: 45 000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

Inlet pressure: 20–55 bar, outlet pressure: 10 bar, maximum capacity: 45 000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.

2014-2015

Maximum capacity: 50 000 nm3/h.
Client: AB Amber Grid, Lithuania.

Maximum capacity: 50 000 nm3/h.
Client: AB Amber Grid, Lithuania.

2009

Diameter: DN700, total length: 18,4 km including construction of valve fields and gas metering station expansion to 470000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.
Total length of medium pressure g

Diameter: DN700, total length: 18,4 km including construction of valve fields and gas metering station expansion to 470000 nm3/h.
Client: AB Lietuvos dujos, Lithuania.
Total length of medium pressure gas distribution pipelines constructed in the territory of Lithuania – approx. 181 km.

 
 
2011-2012

Diameter: DN500, total gas pipeline length: 4,5 km, working pressure: 8,4 MPa.
Client: Sp. Z.o.o. ZRUG, Poland.

Diameter: DN500, total gas pipeline length: 4,5 km, working pressure: 8,4 MPa.
Client: Sp. Z.o.o. ZRUG, Poland.

 
 
2012-2013

Diameter: DN400, total length: 35,9 km including construction of two DN400 valve fields.
Client: AB Amber Grid, Lithuania.

Diameter: DN400, total length: 35,9 km including construction of two DN400 valve fields.
Client: AB Amber Grid, Lithuania.

 
 
2013-2014

Diameter: DN700, total length: 38,6 km.
Client: Sp. Z.o.o ZRUG, Poland.

Diameter: DN700, total length: 38,6 km.
Client: Sp. Z.o.o ZRUG, Poland.

 
 

© Kauno dujotiekio statyba

+370 37 451970